ຂ່າວດີ!! ຂ່າວດີ!!! ນາຍົກລັດຖະມູນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ ອອກຂໍຕົກລົງຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງີນເດືອນ3ເດືອນ

© ajlaos.com 2020