ບໍລິສັດ ໜື່ງການຄ້າ ຈຳກັດຕ້ອງການ ພ/ງ ການຕະຫຼາດ ແລະ ຊ່າງໄຟຟ້າ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ.

© ajlaos.com 2020